Fashion from Ethiopia: Ethiopia – Deirdre McQuillan

Image: Fionn McCann